Tuettu asuminen

Toteutamme tuetun asumisen palvelua eri kohderyhmille, esim. tuen tarpeessa oleville nuorille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, kriminaalitaustaisille sekä vammaispalveluiden asiakkaille. Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen, jalkautuvaan tukeen henkilökohtaisen tukihenkilön toteuttamana. Tuettuun asumiseen liittyy intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin. Tuettu asuminen käsittää säännöllistä, kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta, jota annetaan asiakkaan asunnossa sekä hänen asuinalueellaan.

Tukea voidaan antaa asiakkaan omaan asuntoon tai kauttamme järjestettyyn tukiasuntoon. Mikäli asunto järjestyy kauttamme, tukisuhde alkaa n. 2-3 kk mittaisella kartoistusjaksolla, jonka aikana varmistetaan asiakkaan edellytykset itsenäiseen tukiasumiseen ja käynnistetään asiakkaan tarvitsema tukityö.

Tuen tasot

Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa tilaaja, asiakas ja Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n työntekijä määrittävät tuen määrän ja työskentelyn tavoitteet. Tuen määrä vaihtelee joustavasti tilaajan toiveiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palvelussa on mahdollisuus myös lääkkeiden jakoon ja ympärivuorokautiseen päivystykseen.

Palvelun tavoite ja toiminta

Tuetun asumisen palvelun tarkoituksena on tukea arjen asioiden hoitamista, tarjota keskustelutukea ja ohjausta kuntoutumispolulla omassa asunnossaan asuvalle kuntoutujalle. Palvelu on yksilöohjausta ja se on tavoitteellista ja määräaikaista. Tuetussa asumisessa tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen toiminta. Palvelua toteutetaan toimintakykyä tukevalla ja kuntoutumista edistävällä työtavalla korostaen asiakkaan toimintakyvyn tukemista ja edistämistä sekä omaisten tukemista. Asiakas saa tarpeellista yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituksena on tukea hänen elämänhallintaansa. Asiakasta rohkaistaan osallistumaan omaa kuntoutustaan koskevaan päätöksentekoon.

Asiakasta tavataan säännöllisesti palvelusuunnitelman mukaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan joko asiakkaan kotona, ryhmätoiminnan yhteydessä tai muutoin sovitusti. Tuettua asumista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Asiakkaan kuntoutumisen edistyessä häntä ohjataan ja kannustetaan myös koulutukseen, työhön yms.

Kuntouttava toiminta

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaiden omatoimisuutta. Asiakkaiden vuorovaikutusta ja osallisuutta tuetaan ja vahvistetaan ohjaamalla asiakasta osallistumaan erilaiseen toimintaan. Kuntoutuksessa hyödynnetään vertaistukea ammatillisen koulutuksen saaneen henkilöstön ohella. Kuntoutuksessa hyödynnetään yksilötoimintamuotojen lisäksi yhteisö- ja ympäristöpainotteisia toimintamuotoja.

Asiakasta tuetaan osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan ja hänen sosiaalisten verkostojensa säilymistä ja laajenemista tuetaan. Kullekin asiakkaalle on laadittu asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiva virkistystoiminnan päivä-, viikko- ja vuosisuunnitelma. Asiakasta tuetaan järjestelmällisesti kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin sekä ylläpitämään suhteita läheisiin ihmisiin.

Toimipisteet ja yhteystiedot

Kysy lisää:
Heikki Laukkanen, toimialajohtaja, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut
puh. 0400 922 675
heikki.laukkanen@arjessa.com