Asiantuntijatyö

Meiltä voit saada käyttöösi asiantuntevien ammattilaisten erityisosaamisen. Tuotamme sosiaalihuollon asiantuntijapalveluita: sosiaalityöntekijän arviointi- ja asiakastyö, kasvatus- ja perheneuvonta joko työparina kunnan työntekijän kanssa tai ulkoistettuna.

Toimeksiantajan kanssa yhteisesti suunnitellen pystymme tarjoamaan psykiatrisen hoidon osaajan, sosiaalityöntekijän, perheohjaajan tai opettajan työpanoksen osaksi erilaisia kartoitustyöskentelyjä juuri toimeksiantajan tarpeita vastaavalla tavalla.


Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ: työparityö asiakastyössä sekä lastensuojelutarpeen selvitykset

Lastensuojelulain 27 § mukainen lastensuojelutarpeen selvitys on huolellinen lapsen tilanteen kartoitus, jossa eri työmenetelmiä hyödyntäen selvitetään lapsen ja perheen lastensuojelun tarve.

Teemme myös työparityötä kunnan työntekijän kanssa esimerkiksi haastavissa asiakkuuksissa tai sairaslomapiikkien aikaan.

Askelmerkin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3§ mukaisen pätevyyden omaava(t) sosiaalityöntekijät tekevät korkealaatuista sosiaalityötä kunnan tarpeiden mukaan.


Vanhemmuuden arvioinnit

Vanhemmuuden arviointi on prosessi, jonka aikana tutkitaan syvällisesti vanhemman valmiuksia toimia turvallisena aikuisena, huomioida lapsen erityistarpeet, huolehtia säännöllisestä päivärytmistä, sekä mahdollistaa lapselle tärkeät sosiaaliset suhteet. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.


Olosuhdeselvitykset

Teemme oikeuslaitoksille kuntien toimeksiannosta korkeatasoisia olosuhdeselvityksiä, joissa kartoitetaan laajasti vanhempien olosuhteet lapsen näkökulmaa painottaen. Erityistä huomiota kiinnitämme lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä vanhemman kykyyn toimia turvallisena aikuisena. Olosuhdeselvityksissä on aina mukana myös sovitteleva ote.


Arviointityöskentely

Arviointityöskentely tapahtuu vanhemmuuden osa-alueiden tarkastelun kautta havainnoivalla työotteella toimeksiantajan ja asiakasperheen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyyn sisältyy vanhempien ja lasten haastattelu ikä huomioiden. Työskentelyn aikana perheelle annetaan mahdollisuus kuulluksi tulemiselle. Lapsen mielipiteiden ja osallisuuden näkyväksi tekeminen ovat tärkeitä lähtökohtia työskentelylle.

Arviointityöskentely toteutetaan työryhmänä/työparina. Arviointityöskentelyn tiiviys ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Käynnit perheissä toteutetaan eri vuorokauden aikoina sekä tapaamisissa mukana olevien perheenjäsenten vaihtelevilla kokoonpanoilla.

Arviointityöskentelystä laaditaan kirjallinen yhteenveto, johon on koottu perheenjäsenten näkemykset tilanteesta ja heidän näkemyksensä tarvittavista tukitoimista, työntekijöiden näkemyksen ja havainnot perhetilanteesta sekä perusteltu suositus jatkotyöskentelystä.